Hańń

23 teksty – auto­rem jest Hańń.

Uważam, że to byłoby trochę sza­lone, po­wie­dzieć o czym myślę. Po­za tym słowa pom­niej­szają wszys­tko co jest w mo­jej głowie i po­wodują, że wszys­tkie te rzeczy nie są już nies­kończe­nie wiel­kie i stają się zu­pełnie zwyczajne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2013, 12:28

Jest mi wszys­tko jed­no, bo krok w pra­wo nie różni się niczym od kro­ku w lewo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2013, 12:41

Nig­dy nie po­wie­działam Ci, co po­wodu­je trzęsienie moich rąk, a kiedy w końcu zeb­rałam się na od­wagę, przyłożyłeś swo­je dłonie do uszu i przes­tałeś mnie słuchać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2013, 16:31

Bez­myślnie chłonęłam każdą chwi­le, z każdą ko­lejną se­kundą tonąc co­raz bar­dziej. Wte­dy po­myślałam, że miło byłoby czuć się tak już zaw­sze. Być tak bez­gra­nicznie opęta­na Twoim spojrzeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2013, 00:05

Miłość

Naj­gor­sze jest to, że nie pa­miętasz ja­kie uczu­cia to­warzyszyły Ci wte­dy. Masz w głowie tyl­ko ob­ra­zy tam­tych dni, pa­miętasz tyl­ko uśmiech na swo­jej twarzy. Nie wiesz już co to znaczy uno­sić się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2013, 13:21

Pa­piero­sy sma­kują przeszłością, pi­wo zaw­sze ma in­ny smak. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2011, 00:38

Poszłam na kawę, wróciłam pijana. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 czerwca 2011, 22:56

Nie wszys­tkie myśli można zapisać.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2011, 18:42

Wyszła z sa­molo­tu i po­wie­działa do mnie - to koniec.
Te­go dnia położyłem się, wys­ta­wiłem do Bo­ga dwa środ­ko­we pal­ce i po­wie­działem Mu, że Go nienawidzę...
Niektórzy klas­ka­li, ale to był naj­smut­niej­szy mo­ment w moim życiu...(...)
~Zach Ze­gan (Dizmas) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 maja 2011, 11:48

Kwiaty zaw­sze więdną, tak jak ludzie z cza­sem odchodzą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 lutego 2011, 19:03

Hańń

hannson.blogspot.com

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hańń

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność